Norbert Bresser

Norbert Bresser
1998 Landarzt Dr. Bruch Dr. Bruch
1999 Der Kirmesgiggel Hugo (Festwirt)
2000 De 80. Geburtsdoch Karl Betz
2001 Alles nur Gesocks! Karl Betz
2002 De brecheiserne Hochzent! Karl Betz
2004/2005 Det goldisch Herz vum Westerwald Der verblichene Ferdinand
2006/2007 Elsemarie, eysch ka net mie! Karl Betz

 

E-Mail an Norbert senden