Christa Schilling

   
1999 Der Kirmesgiggel Gastrolle als Mutter
2000 De 80. Geburtsdoch Lenchen Schmidt
2001 Alles nur Gesocks! Lenchen Schmidt
2002 De brecheiserne Hochzent! Lenchen Schmidt
2004/2005 Det goldisch Herz vum Westerwald Lenchen Schmidt
2006/2007 Elsemarie, eysch ka net mie! Lenchen Schmidt